Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Μοιχεία στα ντάμια

Υπόθεση  μοιχείας που εκδικάστηκε από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης την εποχή της Τουρκοκρατίας, αρχές του 20ού αι. 
Το "ζεύγος" γνωρίστηκε στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων.
Τα κείμενα της δικογραφίας μιλούν από μόνα τους.                                                                                       (Για την αντιγραφή Σ.Γ.)
                                                                                                             ΠΗΓΗ : ΓΑΚ. Νομού Λέσβου

Από το κατηγορητήριο ... η μεν συμποσίασις έλαβε χώραν κατά την εν Γέρα τελουμένην πανήγυριν των Αγίων Αναργύρων τη πρώτη Ιουλίου έ.έ. η δε μοιχεία περί τα τέλη του αυτού μηνός ή κατά τας αρχάς Αυγούστου, μετά του Νικολάου Τ........ 
Καταθέτει ο πρώτος  μάρτυρας κατηγορίας : 
 
"Περί τα τέλη παρελθόντος  Σεπτεμβρίου ειργάζετο παρά τη εναγομένη, η οποία διώρθωνε τότε την οικίαν της. Αύτη έμεινε να τω χρεωστή επτά γρόσια, τα οποία πολλάκις τη είχε ζητήσει, αλλά δεν τα έδιδεν. Επί τέλους τω έδωκε  έν κασκέτο, το οποίον και δεικνύει εις το Συμβούλιον. Επρότεινε δε τότε εις αυτόνόπως υπάγη μεθ' αυτής εις το εν εξοχή ντάμι της και συγκατοικίσωσι κατά την συγκομιδήν των ελαιών. Επί τη δηλώσει δε αυτού ότι δεν έχει σκεπάσματα, εκείνη τω λέγει ότι έχει εφάπλωμα το οποίον αρκεί και δια τους δύο. Δηλαδή τω επρότεινε  να πλαγιάζουν μαζί. Ερωτηθείς δε περί των σχέσεων της εναγομένης μετά του Νικολάου Τ...., δηλοί  ότι δεν γνωρίζει  τίποτε, ήκουσεν όμως ότι τοιαύται σχέσεις υπάρχουσιν."


Κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα κατηγορίας : 

 " Μιαν  ημέραν κατήρχοντο από την πάροδον (γκεστερμέ) με τον Γρηγόριον Φ.... εις τον κάμπον. Διερχόμενοι εκ της εξοχής της γνωστής του εναγομένης Δ...... είδον αυτήν καθημένην μετά του Ν. Τ.......... επί της πεζούλας της υπαρχούσης  έμπροσθεν εις το ντάμι της. Η Δ......... και ο ρηθείς Τ...... άμα είδον αυτούς εσπευσμένως εισήλθον εις το ντάμι, ούτος δε  και  ο συνοδός του εξηκολούθησαν τον δρόμον των. Όταν όμως επροχώρησαν ολίγον , τη προτροπή του συντρόφου του επέστρεψαν πάλιν εις το ντάμι της εναγομένης, ο ρηθείς σύντροφός του είδε από την αραμάδαν της θύρας εντός του νταμίου την εναγομένην  και τον ρηθέντα  Νικόλαο  Τ........ να εναγκαλίζωνται και να παίζουν, αυτός δε ο μάρτυς ίστατο μεν παραπλεύρως του συντρόφου του, δεν είδεν όμως εντός του νταμίου. Μεθ' ό ανεχώρησαν εκείθεν. Καθ' οδόν επρόφθασεν εις τον δρόμον  ο εν λόγω Νικόλαος Τ.