Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ. εφ. "ΓΕΡΑ"
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΩΝ
 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ«ΓΕΡΑ»
 ΤΟΥ ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

Α) Η Συντακτική Επιτροπή και το έργο της  
1.      Η Συντακτική Επιτροπή (ΣΕ)  αποτελείται από πέντε το πολύ άτομα, που κατά προτίμηση  διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εκδόσεων  και  ορίζονται από το Δ.Σ. του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΣΜ). Τα μέλη της ΣΕ μπορεί να είναι  μέλη του Δ.Σ., μέλη ή φίλοι του συλλόγου,  τα  δε ονόμα­τά τους αναγράφονται στο εσώφυλλο της εφημερίδας .
2.      Έργο της ΣΕ είναι :
 α) Να προκαλεί   τη συγγραφή άρθρων / συνεργα­σιών στις εκδόσεις του Παγγεραγωτικού Συλλόγου Μυτιλήνης (εφημερίδα «ΓΕΡΑ», έκδοση περιοδικών εκδόσεων, βιβλίων, ημερολογίων…), με πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους.
 β) Να ορίζει τη θεματολογία, την έκταση και το χρόνο παράδοσης των συνεργασιών,
 γ) Να κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον Κανονισμού  Συγγραφής Άρθρων (ΚΣΑ)  στην  Εφημερίδα «ΓΕΡΑ».
3.      Η ΣΕ, αφού συγκεντρώσει τα κείμενα των συνεργασιών, μελετά το περιεχόμενο και τη μορφή τους και αποφαίνεται με ομοφωνία για την καταλληλότητα των κειμένων προς δη­μοσίευση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος ΚΣΑ και την ανταπόκριση στους σχετικούς σκοπούς και δραστηριότητες του ΠΣΜ   .
4.  Οι εγκρινόμενες, σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεργασίες / κείμενα υπολογίζονται σε θε­ματολογία,  και τί­θενται σε σειρά προτεραιότητας προς δημοσίευση  .

 5. Τα κείμενα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σκοπούς του Καταστατικού του Συλλόγου.
6. Κείμενα, θέματα, ύφος γραφής ή σχήματα λόγου τα οποία εκφράζουν προσωπικές  αντιπαραθέσεις  μεταξύ των συμπολιτών μας , προσβάλλουν ή αναπαράγουν πεδίο αντιπαραθέσεων δεν δημοσιεύονται.
7. Η δημοσίευση ενυπόγραφων συνεργασιών  δεν υποδηλώνει αναγκαστικά και την υιοθέτηση των απόψεων των συντακτών από το Σύλλογο.

Β) Επιμέλεια Έκδοσης

1.       Τα άρθρα πρέπει να γράφονται στη   δημοτική γλώσσα   και  σε μονοτονικό σύστημα. Εξαι­ρέσεις μπορεί να υπάρχουν μόνο για εντός εισαγωγικών παραθέματα από αρχαίους συγγρα­φείς, στην ίδια όμως μορφή με τα υπόλοιπα (γραμματοσειρά, μέγεθος κλπ.).
2.      Η  ΣΕ φροντίζει για   ενιαία  μορφή σε όλα τα δημοσιευόμενα κείμενα ( σελιδοποίηση, η μορφή των τίτλων και υπότιτλων, το μέγεθος της γραμματοσειράς για τα κείμενα, τις λεζάντες)  
Επίσης φροντίζει τη θέση όπου μπαίνουν φωτογραφίες ή σχέδια, με τις λεζά­ντες τους, σύμφωνα με την πρόταση του συγγραφέα και τις τεχνικές ανάγκες της σελιδοποίη­σης.  


Γ) Προδιαγραφές για τις Συνεργασίες/ Άρθρα
     
1.  Οι συνεργασίες είναι κατά κύριο λόγο ΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ή ευρύτερα ΛΕΣΒΙΑΚΟΥ ενδιαφέροντος και εστιάζονται κυρίως στους τομείς της Παράδοσης, της Ιστορίας (Γενικής ή Τοπικής), της Αρχαιολογίας, της Λογοτεχνίας, της Λαογραφίας, της Τέχνης, της Κοινωνιολογίας, της Επικαιρότητας.
Τα κείμενα δεν πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε άλλα έντυπα, εκτός σπάνιας εξαίρεσης , όπου πρέπει να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία της ΣΕ.
Σε περίπτωση αφιερωμάτων ορίζεται η σχετική θεματολογία.
            2.Η έκταση των συνεργασιών καθορίζεται κάθε φορά από τη Συντακτική Επιτροπή (κείμε­να, φωτογραφίες, σχέδια, λεζάντες κλπ.).  
            3.Η γλωσσική μορφή των υποβαλλόμενων κειμένων  είναι η επίσημα καθιερωμένη νεοελληνική δημοτική γλώσσα και ακολουθείται το μονοτονικό σύστημα. Σε πολυτονικό σύστημα είναι δυνατόν να περιέχονται παραθέματα, εντός εισαγωγικών, αν πρόκειται για λέξεις ή φράσεις από αρχαίους συγγρα­φείς. Και τα παραθέματα σε πολυτονικό ακολουθούν την ίδια μορφή (γραμματοσειρά, μέγε­θος κλπ.) με το υπόλοιπο κείμενο.   
4.Οι συνεργασίες αποστέλλονται  στη Σ. Ε. σε  ηλεκτρονική μορφή (σε   cd), σε τσιπάκι ή στο email :  geragotes@gmail.com.   και   όχι στα προσωπικά  e – mail  των μελών  της Σ.Ε.
Τα κείμενα γράφονται (και υποβάλλονται) σε κειμενογράφο MS Word. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα σχεδιαγράμματα  πρέπει να είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων .
5.Τα άρθρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 600- 700  λέξεις . Η ΣΕ  διατηρεί  το δικαίωμα να κάνει σύντμηση σε μεγαλύτερα κείμενα. Οι  Επιστολές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 120 λέξεις.
Οι αρθογράφοι μπορούν να υποβάλουν στον ιστοχώρο του συλλόγου http://ieragera.blogspot.com/ ολόκληρο και εμπλουτισμένο το κείμενό τους, με φωτογραφίες, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία και ό,τι εκείνοι νομίζουν ότι το κάνει πληρέστερο.                                               
            6.Τα κείμενα γράφονται σε μέγεθος 12 στιγμών, κανονικά, όρθια, με κανονικά περιθώρια.     
            7.Πλάγια γραφή (στο ίδιο μέγεθος) χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση υπογράμμισης λέ­ξεων ή φράσεων.