Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Την ΚΥΡΙΑΚΗ  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017  οι Γεραγώτες 

συναντιόμαστε στην οδό Λεωνίδα Σπαρτιάτου 9-11 στην Καλλιθέα και εγκαινιάζουμε την νέα ιδιόκτητη στέγη του Συλλόγου  μας.

Τα έργα έχουν τελειώσει και η αίθουσα ετοιμάζεται. 

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 Οι  Δασικοί χάρτες στον σύνδεσμο: ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ή   στην εικόνα
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και πρόσκληση  υποβολής  αντιρρήσεων.
Από την Διεύθυνση Δασών Λέσβου, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. 6324/03-02-2017 (ΑΔΑ:6ΜΒΠΟΡ1Ι-8ΧΡ) απόφασή της, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή, www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance _Page.aspx ή www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, ο Δασικός Χάρτης της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. και στη διαδρομή www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance Page.aspx ή www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx, με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αντιρρήσεων είναι η Δευτέρα 13-02-2017 και λήξης η Πέμπτη 13-04-2017.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία  λήξης των αντιρρήσεων είναι η Τετάρτη 03-05-2017.
Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:
– φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
– το Ελληνικό Δημόσιο
– οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:
– κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
– Περιβαλλοντική Οργάνωση
– άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.
Για την ενημέρωση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων, η Δ/νση Δασών Λέσβου θα λειτουργήσει Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης τού Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ), το οποίο βρίσκεται:
ΣΥΑΔΧ Λέσβου, με έδρα τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης, 3ος όροφος,
Κουντουριώτη 77, 81131 Μυτιλήνη
τηλ. Επικοινωνίας: 2251350985 (και φαξ)
2251350978
e-mail: dxlesvos@apdaigaiou.gov.gr
Η λειτουργία του ΣΥΑΔΧ είναι καθημερινή, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από τις 07:00 έως 15:00.
Η χωρική αρμοδιότητα κάθε ΣΥΑΔΧ  επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη  την περιοχή ανάρτησης του Δασικού χάρτη της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Κάτω Τρίτους) και της Δημοτικής Ενότητας Γέρας (προ Καποδιστριακοί Ο.Τ.Α. Παλαιόκηπου, Παππάδου, Περάματος, Πλακάδου και Μεσαγρού) του Δήμου Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
Ο σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη έχει αναρτηθεί και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, www.ypeka.gr καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, www.apdaigaiou.gov.gr
Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Δασών Λέσβου
Φώτιος Κράλης
Δασολόγος MSc