Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΕΡΑΣ (2)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Προς τό  ‘Υποκατάστημα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος
Εἰς Μυτιλήνην
Κύριε Διευθυντά,
Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Συνεταιρισμῶν Παπάδου, Μεσαγροῦ και Παλαιοκήπου 
συνελθόντα εἰς κοινήν συνεδρίασιν και διερμηνεύοντα τά αἰσθήματα καί ὅλων τῶν  μελῶν
των, ἐκφράζουν πρός Ὑμᾶς τάς ἀπείρους εὐχαριστίας καί τήν αΐδιον εὐγνωμοσύνην 
αὐτῶν διά τό πατρικόν ἐνδιαφέρον, τό ὁποῖον ἐπεδείξατε διά την οἰκονομικήν ἀνόρθωσιν 
τῶν συνεταιρισμῶν. Ἰδίως δε ἡ τελευταία ὑμῶν ἐπιτυχία ὡς προς την ἀνάληψιν
 τῶν παρά  τῇ Ἐθνικῇ Τραπέζῃ ἐνυποθήκων δανείων μας, ἥτις ἀρκούντως  
ἐξετιμήθη ὑπό σύμπαντος τοῦΣυνεταιριστικοῦ κόσμου Γέρας, 
προέλαβε τόσον τήν διάλυσιν  ὅσον  καί τήν πώλησιν τῶν  
ἐργοστασίων μας.
Μετ’ ἐξαιρέτου προς ὑμᾶς τιμῆς
Οἱ Πρόεδροι τῶν Συνεταιρισμῶν
Παπάδου    Ε. Γιαννῖκος
Μεσαγροῦ   Π. Καραδούκας
Παλαιοκήπου Δ. Τσουπίδης

Εφ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ 10 Μαΐου 1933