Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

1879. Ο Αγγλικός Στόλος στο Στόμιο του Κόλπου Γέρας

 Επεξεργαζόμενος το υλικό που συγκεντρώνουμε, το σχετικό με την Ιστορία του Κόλπου Γέρας, βρέθηκα μπροστά σε ένα ξεχασμένο αρχείο που είχα αποθηκεύσει. Είναι μια εικόνα του 1879 που δείχνει τα πλοία του Αγγλικού Στόλου να εισέρχονται στον Κόλπο της Γέρας. 
Συγκεκριμένα η λεζάντα  αναφέρει: 
The British Fleet entering the Harbour of Jero (Mitylene)

THE BRITISH FLEET IN THE MEDITERRANEAN.

Μετά από τη δημοσίευση της ανάρτησης μας στο Φατσοτέφτερο ο φίλος
Makis Bekiaris  μάς υπέδειξε τη μελέτη του Ιστορικού Στρατή Αναγνώστου με τίτλο MIA ΑΓΝΩΣΤH ΚΑΤΑΛΗΨH ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤIΛΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΤΟΛΟ ΤΟ 1901, στην οποία έχει δημοσιευθεί " Η Είσοδος του Αγγλικού Στόλου στον Κόλπο της Γέρας" . Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η πληροφορία ότι : 
Τέλoς περιoχές της Λέσβoυ είχαv επιλεγεί κατά τo πρόσφατo παρελθόv τoυλάχιστov δύo φoρές ως τόπoι εκδήλωσης αγγλικώv vαυτικώv επιδείξεωv, χωρίς vα πρoκληθoύv έvτovες αvτιδράσεις εκ μέρoυς τωv λoιπώv Μεγάλωv Δυvάμεωv. Συγκεκριμέvα τo 1879 μoίρα τoυ αγγλικoύ στόλoυ πραγματoπoίησε vαυτική επίδειξη στov κόλπo της Γέρας. Αλλά και στις 1/13-9-1891 μoίρα της ίδιας απoικιoκρατικής δύvαμης, υπό τηv πρόφαση ασκήσεωv,κατέλαβε για μια μέρα τo στρατηγικό όρμo τoυ Σιγρίoυ,πoυ βρίσκεται στo δυτικό μέρoς τoυ vησιoύ και ελέγχει τηv έξoδo τωv Δαρδαvελλίωv.
Η Μελέτη του Στρατή Αναγνώστου δημοσιεύεται στη διαδικτυακή θέση : http://www.lesvosoldies.gr/gr/1183982148/1254054281.html


Σ.Γ.Γ.
 . 

Για μεγένθυση κάντε κλικ πάνω στην εικόνα.