Ο ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττική)

Ιστοχώρος του ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (Αττικής).......................... Ο Παπάδος ο Πλακάδος ο Παλαιόκηπος ο Σκόπελος και ο Μεσαγρός εξουσία και κλήρος της γενιάς μας...........και φυσικά το λατρεμένο Πέραμα

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Από την Άγκυρα στον Σκόπελο.

Το καράβι της ζωής του βρήκε  σκόπελο. Η νύφη δεν του άρεσε.΄
 Ο γάμος  δεν του ταίριαζε. Σήκωσε λοιπόν άγκυρα.
Μια  μέρα φόρεσε το καπέλο του, άφησε την Άγκυρα της Μικράς Ασίας κι  έτρεξε να βρει καταφύγιο στον Σκόπελο της Λέσβου.
                                                                                    Σ.Γ.

Από αγωγή διαζυγίου το 1905
  Ο δε Ευστράτιος Γ. ........ ,  ετών 25, άγαμος, παντοπώλης <καταθέτει>
  "Ο εναγόμενος   προ 8-9 ήδη ετών   απήλθεν εξ Αγκύρας   ένθα είχε νυμφευθεί μετά της εναγούσης και έκτοτε διαμένει διαρκώς εν Σκοπέλω. Καθ' όλον το διάστημα τούτο ο εναγόμενος ως λέγουσιν ουδόλως εφρόντισε περί της συζύγου του μετά της οποίας έχει διακεκομμένην πάσαν σχέσιν. Αύτη προ δύο περίπου μηνών ήλθεν εις Σκόπελον, ο εναγόμενος όμως σύζυγός της δεν εδέχθη αυτήν, αγνοεί δε ο μάρτυς πόσον χρόνον και πού διέμενεν αύτη εν Σκοπέλω".
Επί τη βάση των μαρτύρων τούτων ο πληρεξούσιος της εναγούσης εξαιτείται την παραδοχήν της αγωγής της εντολίδος του.
Ο εναγόμενος ουδέν αντιτάσσει.
                  Ούτω εκηρύχθη το πέρας της δίκης.                                 

                                                                                                   Πηγή :ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ